ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการและติดต่อราชการ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการและติดต่อราชการ สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่ สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. ที่อยู่ไปษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

1.1 สำหรับงานสารบรรณ (ส่งหนังสือ) : saraban-0223@moph.go.th

1.2 สำหรับกลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ : healthmoph5@gmail.com

1.3 สำหรับกลุ่มภารกิจด้านวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร : mophpr@gmail.com

2. บริการสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่างๆ ของสำนักสารนิเทศ

2.1 Facebook : https://www.facebook.com/fanmoph

2.2 Twitter : https://twitter.com/pr_moph

2.3 Instagram : https://www.instagram.com/healthmoph/

2.4 Tiktok : https://www.tiktok.com/@healthmoph?lang=th-TH

2.5 Youtube : https://www.youtube.com/user/mophchannel และ https://www.youtube.com/user/clubhealthch

3. เว็บไซต์สำนักสารนิเทศ : https//pr.moph.go.th/?url=main/index