ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาลกงไกรลาศ

โรงพยาบาลกงไกรลาศเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่  148 หมู่ 4 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่เศษ   เขตที่ตั้งมีลักษณะเป็น ที่ราบ

-ห่างจากตัวอำเภอกงไกรลาศ   1.5 กิโลเมตร

-ห่างจากตัวจังหวัดสุโขทัย      20  กิโลเมตร

-ห่างจากศูนย์เขต 8                 167 กิโลเมตร

-ห่างจาก  กทม.                      452  กิโลเมตร 

ปี 2475  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดตั้งบริการสาธารณสุข เพื่อให้บริการแก่ประชาชน เรียกว่า สุขศาลา ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 ต.กง บริเวณริมแม่น้ำยมตรงข้ามกับ รพ.สต.กง ปัจจุบัน

เปิดให้บริการแก่ประชาชน โดยพยาบาลและผดุงครรภ์ แต่ยังไม่มีแพทย์มาประจำ

 

ปี 2475  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดตั้งบริการสาธารณสุข เพื่อให้บริการแก่ประชาชน เรียกว่า สุขศาลา ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 ต.กง บริเวณริมแม่น้ำยมตรงข้ามกับ รพ.สต.กง ปัจจุบัน

เปิดให้บริการแก่ประชาชน โดยพยาบาลและผดุงครรภ์ แต่ยังไม่มีแพทย์มาประจำ


 

ปี 2475  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดตั้งบริการสาธารณสุข เพื่อให้บริการแก่ประชาชน เรียกว่า สุขศาลา ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 ต.กง บริเวณริมแม่น้ำยมตรงข้ามกับ รพ.สต.กง ปัจจุบัน

เปิดให้บริการแก่ประชาชน โดยพยาบาลและผดุงครรภ์ แต่ยังไม่มีแพทย์มาประจำ

 

ปี 2515 ยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง  โดยมีแพทย์ประจำ 1 คนและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการควบคู่กันไปด้วยโดยมีผู้อำนวยการคนแรก คือ นายแพทย์วิชาญ บุญเจือ ปฏิบัติงานตั่งแต่ พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ.2516 และหลังจากนั้นได้มีแพทย์มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอีก 13 คน ดังนี้

นพ. วิชัย  เทียนถาวร                         พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2517

นพ. ชำนาญ  บำเหน็จพันธ์             พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2519

นพ. ธงชัย  ซึงถาวร                          พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2520

นพ. สุชาติ  พงษ์พินิจ                       พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2524

นพ. เทอดศักดิ์  พงษ์ศศิธร               พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2524

นพ. สมศักดิ์  อภิญญาชน                พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2526

นพ. ศุภชัย  จรรยาผดุงพงษ์             พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2528

นพ. ศิรชัย   จินดารักษ์                      พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2529

นพ. วิฑูร  ศิริไพศาล                         พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2530

นพ. ไชยวัฒน์  อึ้งเศรษฐพันธ์         พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2532

นพ. ไพศาล  เลิศฤดีพร                     พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2533

นพ. ไพโรจน์  ยิ่งวัฒนเดช              พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2536

นพ. ศุภกิจ  ศิริลักษณ์                        พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2537

ตั้งแต่ เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2515 จนถึงปี พ.ศ. 2537 โรงพยาบาลกงไกรลาศมีประชาชนมารับบริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยเดือนละ 6,000 คน และผู้ป่วยในเฉลี่ยเดือนละ 150 คน จนทำให้จำนวนเตียงและสถานบริการไม่เพียงพอแก่การให้บริการ จึงได้มีการย้ายและขยายขนาดโรงพยาบาลเป็น โรงพยาบาล 30 เตียง

 

ปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง โรงพยาบาลขนาด 30 เตียงขึ้น แต่มีปัญหาเรื่องที่ดินในการก่อสร้างไม่เพียงพอ ไม่สามารถทำการขยายที่ทำการเก่าได้ ดังนั้นคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนาระดับอำเภอกงไกรลาศ จึงร่วมมือกันจัดหาที่ดินได้จำนวน 25 ไร่เศษ โดยเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์และที่ดินวัดร้างป่าคล้า หมู่ 4 ต.บ้านกร่าง ห่างจากที่ทำการเดิมเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

 

นอกจากนี้ หลวงปู่ชั้น อภิญญาโน วัดโซกเป็ด อำเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย   มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินในการก่อสร้างจำนวน  1  ล้านบาท  เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 2536   และ ดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จ และได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2537 โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์พิเศษ   นพ.ไพจิตร ปวะบุตร  และมีแพทย์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการดังนี้คือ

นพ. ศุภกิจ  ศิริลักษณ์        พ.ศ.2536 – พ.ศ.2537

นพ. ภานุวัฒน์  ปานเกตุ   พ.ศ.2537 – พ.ศ.2550

นพ. ปองพล  วรปาณิ        พ.ศ.2550 – พ.ศ.2557

นพ. กฤษณะ  แก้วมูล        พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน

เปิดให้บริการแก่ประชาชน จนถึงปัจจุบัน