ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน)และขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และ นักวิชาการสาธารณสุข

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และ นักวิชาการสาธารณสุข

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และ นักวิชาการสาธารณสุข

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) สถานีอนามัยตำบลไกรใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

อ่านเพิ่มเติม…

ประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ เรื่อง ขอยกเลิกการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

อ่านเพิ่มเติม…

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 การประเมินอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

อ่านเพิ่มเติม…

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม…

ประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

อ่านเพิ่มเติม…