จำนวนผู้เข้าชม

ผู้เข้าชม

หน้า|เข้าชม |ผู้เข้าชม

  • ภายในวัน: 34
  • ภายในสัปดาห์: 175
  • ภายในเดือน: 726
  • ออนไลน์: 1
ป้ายกำกับ
แผนปฏิบัตอการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลกงไกรลาศ ประจำปรงบประมาณ ๒๕๖๑

การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลกงไกรลาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แนวทางปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อน

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เผยแพร่การประชุมการประเมินคุณธรรม

เผยแพร่คูู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เผยแพร่รายงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรม

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส

แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม

ประกาศคุณธรรมความโปร่งใส

รายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แต่งตั่งคณทำงานะขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การวิเคราะห์แผนปฏิบัตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ

การวิเคราะแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ

แผนป้องกันและปราบปรามทุจริจภาครัฐ
ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Link