ประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแนะร้านสะดวกขายสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนย้ำไม่ควรขายเบียร์แบบกด เพราะทำให้ประชาชนเข้าถึงปัจจัยเสี่ยงได้ง่ายขึ้น อ่านต่อ…คลิ๊ก

 กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคไตมียาใช้เพียงพอไม่ขาดยาแน่นอน ตั้งคณะทำงาน 3 ชุด วางแนวทางการจัดซื้อยารวมภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดีขึ้น  มีกลไกสำรองป้องกันปัญหายาขาด อ่านต่อ…คลิ๊ก

 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการที่สำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. … ให้วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก(XDRTB)เป็นโรคติดต่ออันตราย ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 อ่านต่อ…คลิ๊ก

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายชัดเจนให้ทุกโรงพยาบาลขับเคลื่อนใช้ยาอย่างสมเหตุผล ลดการใช้ยาปฏิชีวนะและยาเกินความจำเป็น ตั้งเป้าลดการใช้ยาปฏิชีวนะร้อยละ 20 ลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาร้อยละ 50 ภายในปี 2564 อ่านต่อ…คลิ๊ก

กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือ 6 หน่วยงาน สร้างความปลอดภัยอาหารในโรงพยาบาล ให้โรงครัว ร้านอาหารในโรงพยาบาลปรุงอาหารจากผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพของผู้ป่วยและประชาชน สร้างรายได้ให้เกษตรกร เริ่มในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทั้ง 116 แห่งในปี 2560 และขยายครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนครบ 780 แห่งภายในปี 2561 อ่านต่อ…คลิ๊ก

กระทรวงสาธารณสุข เผย6 อาการฉุกเฉินวิกฤติ ที่ส่งผลต่อชีวิตและอวัยวะ ใช้สิทธิ UCEP ได้ อาทิ หัวใจหยุดเต้น ไม่หายใจ ไม่รู้สึกตัว การรับรู้ สติเปลี่ยนไป  หายใจเร็ว แรง และลึก หายใจมีเสียงดังผิดปกติ  ระบบไหลเวียนเลือดวิกฤต คือตัวเย็นและซีด เหงื่อแตกจนท่วมตัว หมดสติชั่ววูบ อวัยวะฉีกขาดเสียเลือดมาก   เจ็บหน้าอกรุนแรง แขนขาอ่อนแรงทันทีทันใด ชักเกร็ง เป็นต้น หากประชาชนหรือสถานพยาบาลมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ โทร 02-8721669 หรือ ucepcenter@niems.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง” อ่านต่อ…คลิ๊ก

กระทรวงสาธารณสุข กำชับโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในที่ลุ่มและริมแม่น้ำใน 44 จังหวัด  เตรียมแผนป้องกันน้ำท่วม พร้อมแผนการจัดบริการผู้ป่วย เตือนประชาชนป้องกันจมน้ำยึดหลัก “3 ห้าม 2เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669  อ่านต่อ…คลิ๊ก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำชับสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะสถานที่ที่อยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น ค่ายทหาร เรือนจำ โรงเรียน หากกลุ่มเสี่ยงป่วยให้ยาต้านไวรัสตามแนวทางการรักษา เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน และการเสียชีวิต อ่านต่อ…คลิ๊ก

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศใช้พ.ร.บ.นมผง เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก เพื่อเด็กไทยได้กินนมแม่ พร้อมขับเคลื่อน 3 มาตรการ ทั้งส่งเสริม สนับสนุน และปกป้อง เพิ่มโอกาสเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้สำเร็จเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า อ่านต่อ…คลิ๊ก

ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Link