กิจกรรมโรงพยาบาลกงไกรลาศ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศเป็นประธานเปิดการประชุมทีมงานผู้รับผิดชอบและประสานงานงานวัณโรคระดับอำเภอ เพื่อสรุปผลงานปีงบประมาณ 2560 และชี้แจงสถานการณ์โรควัณโรคในพื้นที่ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานวัณโรค ตามนโยบาย ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมคณะสงฆ์โรงพยาบาลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
     วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และเครือข่ายจิตอาสาเฉพาะกิจงานแพทย์ ร่วมทำกิจกรรมเตรียมงานเนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
     โดยเครือข่ายจิตอาสาเฉพาะกิจงานแพทย์ร่วมทำกิจกรรม ดังนี้
1.การทำยาดมสมุนไพรพิมเสนน้ำบรรจุซอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
2.การบรรจุยารักษาอาการเบื้องต้น
3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการใช้เครื่อง AED
ณ หอประชุมคณะสงฆ์โรงพยาบาลกงไกรลาศ
     เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลตามศาสนประเพณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเลี้ยงเพลพระ 9 รูป ณ หอประชุมคณะสงฆ์โรงพยาบาลกงไกรลาศ
     ในวันที่ 18 – 28 กันยายน 2560 นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอกงไกรลาศเป็นประธานจัดกิจกรรม กาย จิต สังคมบำบัดประยุกต์ในชุมชน ประจำปี 2560 ในเขตตำบลหนองตูมและท่าฉนวน ณ ศาลาวัดหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
     กิจกรรม กาย จิต สังคมบำบัดประยุกต์ในชุมชน จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอกงไกรลาศ (DHB) มีจุดประสงค์เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสม ลด ละ เลิกการใช้ยาเสพติดและไม่หวนกลับไปใช้ซ้ำ โดยให้ภาคีเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมในการบำบัดผู้เสพยาเสพติด ทำประชารัฐ ค้นหาผู้เสพ และผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัด เข้าร่วมทำกิจกรรมให้ความรู้ตามระบบแมทริกซ์โปรแกรม 23 รายวิชา น้อมนำวิถีพุทธในการบำบัด การสานต่อพระราชปณิธานโดยจิตอาสาในชุมชน และการมีส่วนร่วมตามวิถีชุมชน
      โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้การสนับสนุนจากโรงพยาบาลกงไกรลาศ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น, สถานีตำรวจภูธรท่าฉนวน, ผู้นำชุมชนตำบลหนองตูมและท่าฉนวน, องค์กรเอกชนในเขตอำเภอกงไกรลาศ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุโขทัย มอบทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ให้กับผู้ผ่านการอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพต่อไป
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอกงไกรลาศ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health Board : DHB) ประกอบด้วยข้าราชการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาแนวคิด “คนไทย ใส่ใจดูแลกัน” โดยมีเป้าหมายเพิ่มคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ณ หอประชุมคณะสงฆ์โรงพยาบาลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

 

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ ต้อนรับคณะตรวจประเมินมาตรฐานงานกายภาพบำบัด จากเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด เขตบริการสุขภาพที่ 2 โดยมีคุณนันทวัน  ปิ่นมาศ  นักกายภาพบำบัดชำนาญการ  โรงพยาบาลพุทธชินราช เป็นประธานฯ ผลสรุป โรงพยาบาลกงไกรลาศผ่านการประเมินมาตรฐานงานกายภาพบำบัด ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ ได้รับการนิเทศและตรวจประเมินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อเป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบด้านการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลในเครือข่าย โดยมีคณะผู้นิเทศจาก สถาบันบำราศนราดูร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ผลการประเมิน โรงพยาบาลกงไกรลาศผ่านการประเมินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นพ.พิศิษฎ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 และคณะเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการดำเนินงานและประชุมถอดบทเรียนกระบวนการชุมชนบำบัด บำบัดในชุมชน กระบวนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด “โครงการนางฟ้าท่าฉนวน” อำเภอกงไกรลาศ จ.สุโขทัย โดยมีนายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอกงไกรลาศ นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นำเสนอผลงานโดย พ.ต.ท.สมนึก นวลคำ สวญ.สภ.ท่าฉนวน นางไพรพณี ปิ่นดี ผอ.รพ.สต.บ้านน้ำเรื่อง และนายนรินทร์ จิตรพินิจ กำนันตำบลท่าฉนวน

 

ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Link