การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1.รายงานผลคะแนนการประเมินการตรวจสอบภายใน คปสอ.กงไกรลาศ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2.รายงานผลการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอกงไกรลาศปีงบประมาณ 2562

จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1.แผนการตรวจสอบภายในของ ภกศอ.กงไกรลาศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2.โครงการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน คปสอ.กงไกรลาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3.บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อความโครงการฯ

4.แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์