หน่วยงานมีการเสริมสร้ามวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการวันพยาบาลแห่งชาติ

คำสั่งโรงพยาบาลกงไกรลาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาคุณธรรมแบะจริยธรรมโรงพยาบาลกงไกรลาศ

โครงการวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการขอชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลกงไกรลาศ ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

1. ประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ

2. รายงานการประชุม

3.ตารางแสดงการวิเคราห์

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่