บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ,นักวิชาการสารธารณสุข 2 อัตรา ,นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ,เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6 อัตรา และพนักงานประจำตึก 1 อัตรา

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของโรงพยาบาลกงไกรลาศ

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของโรงพยาบาลกงไกรลาศ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (สขร.1) ของโรงพยาบาลกงไกรลาศ

1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.กลุ่มเทคนิคการแพทย์
3.กลุ่มงานทันตกรรม
4.กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
5.กลุ่มงานเภสัชกรและคุ้มครองผู้บริโภค

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (สขร.1) ของโรงพยาบาลกงไกรลาศ

1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.กลุ่มเทคนิคการแพทย์
3.กลุ่มงานทันตกรรม
4.กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
5.กลุ่มงานเภสัชกรและคุ้มครองผู้บริโภค

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (สขร.1) ของโรงพยาบาลกงไกรลาศ

1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.กลุ่มเทคนิคการแพทย์
3.กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
4.กลุ่มงานเภสัชกรและคุ้มครองผู้บริโภค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำเดือน ธันวาคม 2561- กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยในประจำเดือน ธันวาคม 2561 – กันยายน พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 689,000-บาท

          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนื่ข้อเสนออาหารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 8.30 น. – 16.00 น.

          ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวนฺโหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา