ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะบริการทางการแพทย์ ยานพาหนะบริการทางการแพทย์ รายการรถพยาบาลเคลือบสารต้นจุลชีพ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายงาน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ