เบอร์โทรภายใน

 

 

เบอร์โทรศัพท์ โรงพยาบาลกงไกรลาศ โทร. 055-691152, 055-625248, 055-625249
101    ห้องตรวจ 1
139    หอผู้ป่วยใน 1
517    ประชาสัมพันธ์ 2
102    ห้องตรวจ 2
140    หอผู้ป่วยใน 2
114    งานประกัน/สิทธิ์การรักษา
103    ห้องตรวจ 3
141    ห้องพิเศษ 1
119    ฝ่ายบริหาร/การเงิน
104    ห้องตรวจ 4
142    ห้องพิเศษ 2
120    ฝ่ายบริหาร/การเงิน
105    ห้องชันสูตร
143    ห้องพิเศษ 3
 507   ห้องกลุ่มการพยาบาล
106    ห้องจ่ายยา
144    ห้องพิเศษ 4
 
107    ห้องจ่ายเงิน
145    ห้องพิเศษ 5
 
108    ห้องเอ็กซ์เรย์
146    ห้องพิเศษ 6
 
509    ห้องทันตกรรม
150    ห้องคลอด
 
110    ห้องตรวจแยกโรค
511    ห้องกายภาพบำบัด
งานขาเทียม
 
111    ห้องฉุกเฉิน
 
122    ห้องบำบัดยาเสพติด
152    ห้องแพทย์แผนไทย
โทรสาร
132    ศูนย์รับผู้ป่วยใน
154    คลินิคพิเศษ
136    ห้องบริหาร
134    จุดนัด(หน้าห้องตรวจ)
155    ห้องจ่ายยาคลินิคพิเศษ
501    ห้องฉุกเฉิน
138    ห้องให้คำปรึกษา
165    ห้องมิตรภาพ หัวใจสีขาว
502    ห้องจ่ายยา