กิจกรรมโรงพยาบาลกงไกรลาศ

22 สิงหาคม 2560 รับการนิเทศและตรวจประเมินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ ได้รับการนิเทศและตรวจประเมินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อเป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบด้านการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลในเครือข่าย โดยมีคณะผู้นิเทศจาก สถาบันบำราศนราดูร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ผลการประเมิน โรงพยาบาลกงไกรลาศผ่านการประเมินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2560