สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2560 โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2560 โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย