กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคไตมียาใช้เพียงพอไม่ขาดยาแน่นอน ตั้งคณะทำงาน 3 ชุด วางแนวทางการจัดซื้อยารวมภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดีขึ้น  มีกลไกสำรองป้องกันปัญหายาขาด อ่านต่อ…คลิ๊ก

ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Link