ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศโรงพยาบาล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ