ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศโรงพยาบาลกงไกรลาศ
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ