ประกาศจัดซื้อ

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และพัสดุทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของโรงพยาบาลกงไกรลาศ

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และพัสดุทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของโรงพยาบาลกงไกรลาศ