ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยในประจำเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 826,800.00 บาท(แปดแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)