ผู้บริหารหน่วยงาน

นายแพทย์กฤษณะ  แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ